Wykaz środków odurzających ( N )

Wykaz środków odurzających ( N )


 

Uwzględnia zmiany związane z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2015 r. poz. 875

Grupa I-N

 • 5-FUR-144
 • 5F-AKB-48
 • 5-F-PB-22
 • A-834,735
 • AB-001
 • AB-FUBINACA
 • acetorfina
 • acetylo-α-metylofentanyl
 • acetylometadol
 • AH-7921
 • alfaacetylometadol
 • alfameprodyna
 • alfametadol
 • α-metylofentanyl
 • α-metylotiofentanyl
 • alfaprodyna
 • alfentanyl
 • alliloprodyna
 • AM-694
 • AM-1220
 • AM-1248
 • AM-2201
 • AM-2233
 • anilerydyna
 • apica
 • apinaca
 • Argyreia nervosa
 • Banisteriopsis caapi
 • benzetydyna
 • benzylomorfina
 • betacetylometadol
 • β-hydroksyfentanyl
 • β-hydroksy-3-metylofentanyl
 • betameprodyna
 • betametadol
 • betaprodyna
 • bezytramid
 • butyrfentanyl
 • 4-fluorobutyrfentanyl
 • Calea zacatechichi
 • Catha edulis
 • CP 47,497 i jego homologi C6, C8, C9
 • dekstromoramid
 • dezomorfina
 • diampromid
 • dietylotiambuten
 • difenoksylat
 • difenoksyna
 • dihydroetorfina
 • dihydromorfina
 • dimefeptanol
 • dimenoksadol
 • dimetokaina
 • dimetylotiambuten
 • dipipanon
 • drotebanol
 • EAM-2201
 • Echinopsis pachanoi
 • ekgonina
 • etokserydyna
 • etonitazen
 • etorfina
 • etylometylotiambuten
 • fenadokson
 • fenampromid
 • fenazocyna
 • fenomorfan
 • fenoperydyna
 • fentanyl
 • fluorotropakokaina
 • furetydyna
 • heroina
 • HU-210
 • hydrokodon
 • 3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol
 • hydroksypetydyna
 • hydromorfinol
 • hydromorfon
 • izometadon
 • JWH-007
 • JWH-015
 • JWH-018
 • JWH-019
 • JWH-073
 • JWH-081
 • JWH-098
 • JWH-122
 • JWH-166
 • JWH-200
 • JWH-201
 • JWH-203
 • JWH-208
 • JWH-210
 • JWH-250
 • JWH-251
 • JWH-302
 • JWH-307
 • JWH-368
 • JWH-398
 • kamfetamina
 • Kava kava
 • ketobemidon
 • klonitazen
 • kodoksym
 • koka liście
 • kokaina
 • konopi ziele
 • Leonotis leonurus
 • lewometorfan
 • lewomoramid
 • leworfanol
 • lewotenacylomorfan
 • makowej słomy koncentraty i wyciągi
 • MAM-2201
 • metadon
 • metadonu półprodukt
 • metazocyna
 • metopon
 • metylodezorfina
 • metylodihydromorfina
 • 3-metylofentanyl
 • 3-metylotiofentanyl
 • Mimosa tenuiflora
 • mirofina
 • Mitragyna speciosa
 • mitragynina
 • moramidu półprodukt
 • morferydyna
 • morfina
 • morfiny metylobromek oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy (w tym N-tlenek kodeiny)
 • morfiny N-tlenek
 • MPPP
 • MT-45
 • nalbufina
 • nikomorfina
 • noracymetadol
 • norleworfanol
 • normetadon
 • normorfina
 • norpipanon
 • Nymphaea caerulea
 • opium i nalewka z opium
 • oksykodon
 • oksymorfon
 • Peganum harmala
 • para-fluorofentanyl
 • PEPAP
 • petydyna
 • petydyny półprodukt A
 • petydyny półprodukt B
 • petydyny półprodukt C
 • piminodyna
 • pirytramid
 • proheptazyna
 • properydyna
 • Psychotria viridis
 • quchic
 • qupic
 • racemetorfan
 • racemoramid
 • racemorfan
 • RCS-2
 • RCS-4
 • remifentanyl
 • Rivea corymbosa
 • Salvia divinorum
 • STS-135
 • sufentanil
 • syntekaina
 • Tabernanthe iboga
 • tebaina
 • tebakon
 • tiofentanyl
 • THJ-018
 • Trichocereus peruvianus
 • trimeperydyna
 • tylidyna
 • UR-144
 • żywica konopi

oraz:

 • izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że izomery takie są wyraźnie wyłączone,
 • estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
 • sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.

 

Grupa II-N

 • acetylodihydrokodeina
 • kodeina
 • dekstropropoksyfen
 • dihydrokodeina
 • etylomorfina
 • folkodyna
 • nikodykodyna
 • nikokodyna
 • norkodeina
 • propiram

oraz:

 • izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,
 • sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe.

Grupa III-N

 • preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej.
 • preparaty zawierające oprócz innych składników:
  • acetylodihydrokodeinę,
  • dihydrokodeinę,
  • etylomorfinę,
  • norkodeinę,
  • nikodykodynę,
  • nikokodynę,

w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

 • preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.
 • preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5% dawki difenoksyny

Grupa IV-N

 • acetorfina
 • acetylo-α-metylofentanyl
 • 3-metylotiofentanyl
 • β-hydroksyfentanyl
 • β-hydroksy-3-metylofentanyl
 • dezomorfina
 • etorfina
 • heroina
 • ketobemidon
 • konopi ziele (innych niż włókniste)
 • żywica konopi
 • 3-metylofentanyl
 • MPPP
 • para-fluorofentanyl
 • PEPAP
 • tiofentanyl
Podstawa prawna: