Ryczałt na lek recepturowy 2020 – zmiana kwoty

Ryczałt na leki recepturowe 2020 – 13 zł

W związku z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1778/1
uległa zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosi ona: 13 zł (w roku 2019 cena leku recepturowego wynosiła 11,3 zł)

– minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2020 roku 2600 zł,
– minimalna stawka godzinowa wynosi w 2020 roku 17 zł

Podstawą prawną jest Dz.U.2019.784 ze zmianami – Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7. ” 7. Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku. “

< ile kosztuje lek recepturowy, cena leku recepturowego, ile kosztuje lek robiony >

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.