Ryczałt na leki recepturowe 2019 – zmiana kwoty

Ryczałt na leki recepturowe 2019 – 11,3 zł

W związku z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., ulegnie zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosić będzie: 11,3 zł (w roku 2018 cena leku recepturowego wynosiła 10,5 zł)

 

Podstawą prawną jest art.6 ust. 7 ustawy o refundacji leków: ” 7. Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku. “

Od dnia 1 stycznia 2019 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2250,00 PLN BRUTTO

< ile kosztuje lek recepturowy, cena leku recepturowego, ile kosztuje lek robiony >

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.