ziele konopii ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ziele konopii może stanowić surowiec farmaceutyczny – Ustawa została uchwalona przez sejm

Dnia 22.06.2017 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych!

 

Co to oznacza  w praktyce?

Cytując Ustawę

Ziele konopii innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopii innych niż włókniste oraz żywica konopii innych niż włókniste, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, mogą stanowić surowiec farmaceutyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (…)

Medyczna marihuana będzie dostępna legalnie w Polsce jako surowiec farmaceutyczny do receptury.

Pacjent będzie mógł wykupić lek recepturowy zawierający ziele konopii na podstawie recepty lekarskiej w aptece.


Zgodnie z zapisem w nowej ustawie:

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków (…) w art. 6 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

“5a Przepisu ust. 5 nie stosuje się do leków recepturowych przygotowanych z surowców farmaceutycznych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na podstawie art.33a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.”

Surowiec farmaceutyczny marihuana nie będzie podlegał refundacji?

Dla przypomnienia

art. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków ust. 5. Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, są wydawane świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.


Druk nr 1270 – Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 7 lutego 2017 r. + Projekt ustawy 

Źródło: orka.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.